Informare indemnizatie pentru supraveghere copil

 In Noutati fiscale

Conditiile si modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor

(Hotararea 217/2020, OUG 30/2020, Legea 19/2020)

Guvernul a aprobat modul de acordare a zilelor libere pentru parintii care isi supravegheaza copiii pana la 12 ani, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.
Hotararea de Guvern stabileste ca zilele lucratoare pana la incetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia celor din perioada vacantelor scolare, sa fie zile libere acordate, la cerere, unuia din parinti.

Cine poate beneficia de indemnizatie

Un parinte poate sa primeasca zi libera platita daca indeplineste cumulativ urmatoarele doua conditii:
• are cel putin un copil cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;
• locul de munca ocupat NU permite munca la domiciliu sau telemunca;

Mentionam ca actul normativ stabileste ca nu pot benenficia de zilele libere persoanele:
• aflate in somaj tehnic, concediu de odihna sau concediu fara plata
• cele aflate in concediu pentru ingrijirea copilului,
• precum si angajatii ai caror soti/sotii nu inregistreaza venituri.

Prevederile prezentei legi nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

• OUG completeaza si domeniile in care zilele libere pot fi acordate numai cu acordul angajatorului, fiind mentionate in plus domenii precum:

Acordarea zilelor libere pentru angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, comert alimentar, productie si distributie medicamente si echipamente sanitare, distributie carburanti, personalul din cadrul unitatilor farmaceutice se realizeaza doar cu acordul angajatorului.

Angajatorii din aceste domenii acorda zilele libere in conditiile prezentei legi, doar dupa epuizarea optiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca in schimburi, munca la domiciliu si telemunca.

Documente necesare pentru acordarea acestora:

• Cererea pentru acordarea zilelor libere
• Copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor
• Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni, potrivit Legii nr. 19/2020, si nici nu se afla concediu de odihna sau fara plata. (nu se aplica aceasta declaratie in cazul persoanei singure din familia monoparentala) – model care se regaseste in: http://www.esaudit.ro/utile/

Modul de plata:

In ceea ce priveste modul de plata a zilelor libere acordate parintilor, s-a stabilit ca pentru fiecare zi libera, angajatorul acorda parintelui o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale.

Sumele pentru plata indemnizatiei se deconteaza din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentand indemnizatia neta, incasata efectiv de parinte.
Impozitele si contributiile de asigurari sociale aferente indemnizatiei se suporta din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului.

Modul de decontare a indemnizatiei:

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei angajatorul va depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;
b) copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;
c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declaratiei este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
d) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.

Documentele necesare decontarii se depun prin posta electronica sau  prin orice alt mijloc de comunicare agreat, in cel mult 30 zile de la data platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

Cererea va fi datata si semnata de reprezentantul legal si va contine obligatoriu urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
b) contul bancar;
c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
d) suma totala solicitata;
e) numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma.

Documentele se transmit prin posta electronica la adresa electronica comunicata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.
In situatia in care documentele nu pot fi transmise prin posta electronica, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.

Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie se face in termen de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor.
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia ca, in termen de 24 ore de la primirea prin posta electronica sa comunice angajatorului numarul de inregistrare al solicitarii.

Recent Posts