ORDINUL 2148/2020 pentru modificarea și completarea instrucțiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru exporturi si livrari intracomunitare

 In Noutati fiscale

ORDINUL 2148/2020 pentru modificarea și completarea instrucțiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru exporturi si livrari intracomunitare

In Monitorul Oficial nr. 628 din data de 17.07.2020 a fost publicat Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016, care intra in vigoare incepand cu data de 17.07.2020.

Ordinul transpune in legislația in materie de TVA din România atât Regulamentele și Directivele Europene în vigoare la data publicării acestuia, cât și Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Toate clarificarile aduse de Ordinul nr. 2148/2020 sunt importante si de interes pentru orice contribuabil care este implicat in comertul international de bunuri si/sau servicii, astfel incat recomandarea noastra este ca fiecare sa analizeze procedurile si procesele interne pentru a determina daca acestea sunt conforme cu noile clarificari.

Mentionam mai jos principalele modificari aduse, printre altele, de Ordinul nr. 2148/2020 referitor la justificarea scutirii de TVA a operatiunilor de export si a livrarilor intracomunitare:

1. Se aduc completari la definitia exportatorului din punct de vedere TVA, in sensul ca este considerat exportator atat furnizorul care realizeaza exporturile cat si persoana care transporta bunuri in afara Uniunii Europene, in lipsa unei tranzactii comerciale.

2. S-a prelungit termenul de prezentare a documentelor pentru justificarea scutirii de taxa la 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.

3. Documentele necesare pentru justificarea aplicarii scutirii de taxa in cazul livrarilor de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau sunt urmatoarele:
– Factura care contine informatiile prevazute la art. 319 alin. 20 din Codul fiscal;
– Unul din urmatoarele documente:
> certificarea încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declarației vamale de export pe cale electronică; sau
> exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieșire; sau
> în cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând EMCS, raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE.

4. În cazul în care furnizorul nu este stabilit în Uniunea Europeană și nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export (DVE), în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să fie menționate în caseta 44.

5. În cazul în care furnizorul este stabilit în Uniunea Europeană, dar nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să fie menționate în caseta 44.

6. In cazul in care iesirea bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene nu poate fi justificata cu DVE, certificarea incheierii operatiunii de export sau raportul de export (din EMCS), exportatorul poate sa dovedeasca iesirea efectiva a bunurilor prin alte mijloace de proba (ex. CMR), astfel cum s-a pronunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-275/18 «Milan Vins».

7. In cazul livrarilor de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau, scutirea de taxa se justifica cu aceleasi documente mentionate mai sus.

8. Sunt considerate legate direct de exportul de bunuri serviciile care contribuie la realizarea efectivă a unei operațiuni de export și care sunt furnizate direct exportatorului sau destinatarului bunurilor exportate, astfel cum s-a pronunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-288/16 «L.È.» IK.

9. Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu excepțiile de la pct. 1 și 2 ale aceleiași litere a), se justifică pe baza următoarelor documente:

> factura în care trebuie să fie menționat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru;
> documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, care poate fi diferit de statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA comunicat de cumpărător.

10. În cazul livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de taxă se justifică prin:

> factura sau, dacă furnizorul nu este o persoană impozabilă, contractul de vânzare-cumpărare;
> documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru.

11. În cazul livrărilor intracomunitare de produse accizabile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu excepțiile de la pct. 1 și 2 ale aceleiași litere c), către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 34 alin. (1) și (2) ori art. 19 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE, scutirea de taxă se justifică prin:
> factura care nu trebuie să conțină codul de înregistrare în scopuri de TVA al cumpărătorului în alt stat membru;
> documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru.

12. In cazul livrărilor intracomunitare asimilate de bunuri prevăzute la art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal se justifică, cu excepțiile prevăzute la același alineat, pe baza următoarelor documente:
> autofactura prevăzută la art. 319 alin. (9) din Codul fiscal în care să fie menționat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru al persoanei care realizează transferul din România;
> documente de transport al bunurilor din România în alt stat membru, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, documentul specific de transport aerian de mărfuri (Air Waybill).

13. Documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sunt cele prevazute la alin 1 si 3 ale art. 45a din Regulamentul 282/2011 (modificat prin regulamentul de punere in aplicare 2018/1912).
A. In cazul in care furnizorul este cel care face transportul sau o parte terta in numele sau, justificarea scutirii de taxa se face cu urmatoarele documente:
A.1. minim 2 documente specifice tipului de transport realizat care nu sunt contradictorii si anume: documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor ca de exemplu CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, o factura de transport aerian de marfuri sau o factura de la transportatorul bunurilor, emise de doua parti diferite care sunt independente una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator;
A.2. un document justificativ din lista de mai sus impreuna cu oricare din urmatoarele documente care nu sunt contradictorii: o polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor, documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, ncare sa atestevsosirea bunurilor in styatul membru de destinatie, o chitanta eliberata de un antrepozitar in statul membru de destinatie care sa ateste depozitarea bunurilor in respectivul stat membru emise de doua parti diferite care sunt independente una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator.

B. In cazul in care transportul este realizat de cumparator sau de o terta parte in numele sau, acesta trebuie sa puna la dispozitia furnizorului urmatoarele documente justificative:
B.1. Declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de către o terță parte în numele cumpărătorului și care menționează statul membru de destinație a bunurilor; această declarație scrisă precizează data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, precum și cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și, în cazul livrării de mijloace de transport, numărul de identificare al mijlocului de transport și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului; și
B.2. cel puțin două dovezi care nu sunt contradictorii menționate la alineatul punctul A.1., emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător, sau un document dintre cele menționate la alineatul punctul A.1. împreună cu un document, care nu este contradictoriu, din cele mentionate la punctul A.2. care confirmă expedierea sau transportul, care sunt emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător.
Cumparatorul furnizeaza vanzatorului declaratia scrisa pana cel tarziu in a zecewa zi a lunii urmatoare livrarii. In situatia in care cumparatorul nu furnizeaza vanzatorului declaratia scrisa pana in a zacea zi a lunii urmatoare livrarii, furnizorul bweneficiaza totusi de scutirea de taxa daca primeste aceasta declaratie ulterior, dar in termenul maxim de 150 de zile calendaristice de la data la acre a intervenit faptul generator de taxa.
Prin parti independente se intelege parti care nu sunt considerate afiliate conform Codului fiscal.

14. In situatia in care nu se incadreaza in prezumtia prevazuta la art. 45a din Regulamentul 282/2011, transportul bunurilor din Romania in alt stat membru se justifica conform prevederilor de la art.10, alin. 10-11 din OMFP nr. 103/2016. Astfel de situatii pot fi, fara a se limita la acestea, cele in care: transportul bunurilor este realizat cu propriile mijloace de transport de catre furnizor sau cumparator, bunurile ce fac obiectul livrarii sunt mijloace de transport care se deplaseaza singure pe roti, pe cale maritima, fluviala sau aeriana, persoanele implicate in transportul bunurilor nu sunt parti independente atat una de cealalta cat si de vanzator si de cumparator sau nu se face dovada independentei acestora. Prin mijloace de transport proprii se intelege mijloacele de transport aflate in proprietatea furnizorului sau cumparatorului bunurilor sau care sunt puse la dispozitia acestuia prin contracte de leasing, inchiriere, comodat sau alte contracte de acest tip. Se considera ca bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, dacă furnizorul deține documente care justifică transportul, precum:
> în cazul livrării de produse accizabile care circulă în regim suspensiv de accize: documentul administrativ în format electronic și raportul de primire;
> în cazul livrării de mijloace de transport care se deplasează singure pe roți, pe cale maritimă, fluvială sau aeriană: contractul de vânzare-cumpărare din care să rezulte că bunurile vor fi transportate în alt stat membru și dovada înmatriculării mijlocului de transport în statul membru de destinație;
> în cazul livrării altor bunuri:
– documente de transport, precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, documentul specific de transport aerian de mărfuri (Air Waybill); și
– unul dintre următoarele documente: o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor, documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor, documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație, un document care atestă primirea bunurilor, emis de către un depozitar din statul membru de destinație, altul decât cumpărătorul bunurilor, o declarație scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate în statul membru de destinație și care cuprinde: data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, precum și cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor, identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului.
15. Organele fiscale pot respinge justificarea transportului, în situația în care au suficiente elemente pentru a demonstra că bunurile nu au fost transportate din România în alt stat membru.
16. Scutirea de TVA prevăzută la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal nu se aplică în cazul în care furnizorul nu a respectat obligația prevăzută la art. 325 alin. (1) din Codul fiscal de a depune o declarație recapitulativă sau declarația recapitulativă depusă de acesta nu conține informațiile corecte referitoare la această livrare, cu excepția cazului în care furnizorul poate justifica în mod corespunzător deficiența într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile fiscale competente.
17. În sensul art. 294 alin. (21) din Codul fiscal, se consideră că furnizorul justifică corespunzător deficiența, dacă aceasta este remediată ulterior, dar nu mai târziu de finalizarea inspecției fiscale. Se poate considera că deficiența a fost remediată în situații precum:
– furnizorul nu a inclus livrarea intracomunitară în declarația recapitulativă aferentă perioadei în care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a inclus-o în declarația recapitulativă aferentă unei perioade ulterioare sau în cadrul unei declarații rectificative pentru perioada respectivă;
– furnizorul a inclus livrarea intracomunitară în declarația recapitulativă aferentă perioadei în care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a greșit neintenționat una sau mai multe informații referitoare la livrarea respectivă, cum ar fi valoarea acesteia, tipul operațiunii, denumirea clientului și a efectuat corecția în cadrul unei declarații rectificative pentru perioada respectivă.

Recent Posts