Reintroducerea obligatiei de a depune anual Declaratia privind beneficiarii reali pentru toate categoriile de entitati care au obligatia de a se inregistra in Registrul Comertului

 In Noutati fiscale

Legea 101 din 26.04.2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu aplicare din 30.04.2021 a reintrodus doua obligatii care fusesera eliminate anterior:
–    Depunerea anuala a declaratiei privind beneficiarii reali si
–    Depunerea declaratiei privind beneficiarii reali inclusiv de persoanele juridice constituite doar cu asociati persoane fizice.

Astfel, potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

–    Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.
–    Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarii reali regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Declaraţia privind beneficiarii reali se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Obligaţia privind depunerea declaratiei privind beneficiarii reali este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile legii.

NOTA
Potrivit dispoziţiilor art. 2 din OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor şi fundațiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, pe o perioadă de 90 de zile de la data încetării stării de alertă, declarațiile privind beneficiarul real pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier.
Declarațiile pe proprie răspundere pot fi date şi în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Oficiul National al Registrului recomanda printr-un anunt postat pe site-ul sau ca, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă prin mijloacele electronice (portalul de servicii al ONRC / adresele de e-mail ale ORCT) sau prin corespondenţă (poștă / curier).

Recent Posts