ALERTA FISCALA – Hotararea Guvernului nr. 574/2020

 In Noutati fiscale

Hotararea Guvernului nr. 574/2020 – Programul național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

Din 24.07.2020 este in vigoare Hotărârea Guvernului nr. 574/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020. Valoarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 este de 48.440 mii lei, echivalentul a 10.000.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 41.174 mii lei, echivalentul a 8.500.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 7.266 mii lei, echivalentul a 1.500.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Programul național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari se implementează prin proiectele incluse la finanțare din fonduri europene de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020, potrivit prevederilor legislației naționale și europene aplicabile și contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului național.

Durata de implementare a Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari nu poate depăși data de 31 decembrie 2023.

Sunt considerate întreprinderi mari in accepțiunea prezentului act normativ acele întreprinderi constituite ca societăți conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial, care au un numar mai mare de 250 de salariați si realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent in lei, sau dețin active totale care depașesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Activitățile eligibile în cadrul proiectelor care pot fi finanțate prin Programul național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari sunt:

a) furnizarea de programe de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicației, denumit în continuare TIC: cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului național al calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, cursuri care vizează un singur element de competență sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator sau/și cu recunoaștere națională/internațională. Se vor finanța cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor primare, cât și dobândirea de competențe avansate în domeniul TIC;

b) evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și TIC. Această activitate are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT în vederea obținerii de certificate recunoscute la nivel de întreprinderi.

Activitățile eligibile se pot implementa exclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud- Vest Oltenia.

Beneficiarii eligibili în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale, sunt persoanele angajate care urmăresc îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competențelor cu precădere în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI.

Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari trebuie să îndeplinească condițiile minime privind capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor, așa după cum sunt acestea prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și în Ghidul solicitantului – condiții specifice „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari”, cu modificările și completările ulterioare.

Indicatorii de realizare ai programului sunt minimum 1.500 de angajați care beneficiază de programe de formare si minimum 20 de întreprinderi sprijinite.

Indicatorul de rezultat al programului este de minimum 1.200 de persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant.

Recent Posts