Ordonanta de urgenta 153/2020

 In Noutati fiscale

OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative

OUG 153/2020 prevede printre altele reducerea impozitului pentru contribuabilii care mențin sau cresc capitalurile proprii.

Beneficiază de reducerea impozitului pe profit anual / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor / impozitului specific unor activități următorii:

– plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată;
– contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
– contribuabilii care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Excepție fac contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Reducerile aplicabile impozitului:

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv; capitalul propriu contabil trebuie să rezulte din situațiile financiare anuale sau din raportările contabile anuale în cazul sediilor permanente ale persoanelor juridice rezidente în Spațiului Economic European; pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

b) dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat
5% până la 5% inclusiv
6% peste 5% și până la 10% inclusiv
7% peste 10% și până la 15% inclusiv
8% peste 15% și până la 20% inclusiv
9% peste 20% și până la 25% inclusiv
10% peste 25%

c) 3%, dacă inregistreaza o crestere peste următorul nivel:

Anul pentru care datorează impozitul Procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat
2022 5%
2023 10%
2024 15%
2025 20%

a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent condiția de la lit. a; prevederile prezentei litere se aplica începand cu anul 2022, respectiv începand cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile de mai sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

Capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente:

– capital subscris vărsat/capital de dotare (sedii permanente);

– patrimoniul regiei;

– patrimoniul public;

– patrimoniul privat;

– patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;

– prime de capital;

– rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;

– rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare

prezentate in situatiile financiare anuale / raportarile contabile anuale (sedii permanente).

În cazul în care în anul pentru care datorează impozitul se efectuează următoarele operațiuni de reorganizare, care produc efecte în anul respectiv, contribuabilii stabilesc capitalul propriu ajustat al anului precedent, respectiv al anului 2020, potrivit următoarelor reguli:

– contribuabilii care, în cazul fuziunii, absorb una sau mai multe persoane juridice, însumează capitalul propriu ajustat înregistrat de aceștia în anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat pentru aceiași ani înregistrat de celelalte societăți cedente;

– contribuabilii înființați prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice însumează capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, respectiv anul 2020, de societățile cedente;

– contribuabilii înființați prin divizarea sub orice formă a unei persoane juridice împart capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, respectiv în anul 2020, de societatea cedentă proporțional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;

– contribuabilii care primesc active și pasive prin operațiuni de divizare sub orice formă a unei persoane juridice însumează capitalul propriu ajustat înregistrat de aceștia în anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat înregistrat de societatea cedentă în aceiași ani, recalculat proporțional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;

– contribuabilii care transferă, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăți beneficiare recalculează capitalul propriu ajustat pentru anul precedent, respectiv anul 2020, proporțional cu valoarea activelor menținute de către persoana juridică care transferă activele, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii.

Pe perioada aplicării reducerilor de mai sus, termenele pentru depunerea declarațiilor și pentru plata impozitului sunt următoarele:

a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, termenul pentru depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii cu an financiar și fiscal modificat până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, termenul pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV și plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;

c) pentru plătitorii de impozit specific unor activități, termenul pentru depunerea declarației aferente semestrului II și plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Pentru contribuabilii înființați în cursul anului, cu excepția celor infiintati in urma unor reorganizari, anul înființării reprezintă anul de bază care se substituie anului 2020 pentru aplicarea procentului de reducere de 3% de la lit. c).

Prevederile referitoare la reducerile de impozit asa cum au fost descrise mai sus, intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021-2025.

Recent Posts