Compensare datorii si creante

 In Noutati fiscale

In Monitorul Oficial nr. 881 din 1 noiembrie 2019 a aparut Hotararea de Guvern nr. 773/2019 prin care au fost aprobate normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililorpersoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie

Aceasta intra in vigoare in termen de 60 zile, incepand cu 31.12.2019Incepand cu aceasta data se abroga Hotararea Guvernului nr. 685/1999. 

Administrarea la nivel national a sistemului de compensare datoriilor si creantelor este realizata de Centru de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni Sucursala Bucurestidenumit CPPI, prin Sistemul Informatic de Compensaredenumit SIC. Sistemul Informatic de Compensare va pune la dispozitia entitatilor o adresa web dedicata pentru operatiunile de compensare, in termen de 60 zile  de cand intra in vigoare normele. Acest sistem este dedicat persoanelor juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat. 

Compensarea se realizeaza in conditiile legii prin stingerea datoriilor recipoceneplatite/neincasate reflectate in contabilitatea persoanelor juridice participantepana la concurenta celei mai micidintre obligatii, pe baza ordinelor de compensarePentru realizarea operatiunilor de compen are , persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat transmit la adresa web dedicata facturile pentru sumele restante catre orice creditor,  respectiv de la orice debitor persoana juridica cu sediul in Romania, mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadentadaca scadenta este clar specificata.

Persoanele juridice care nu au capital de stat pot sa realizeze operatiuni de compensare cu facturi prin crearea conturilor de utilizator si prin transmiterea la adresa dedicata a facturilor pe care intentioneaza a le compensaPersoanele juridice care realizeaza operatiuni de compensare au obligatia de a actualiza situatia facturilor in maximum o zi lucratoare de la momentul oricarei modificari survenite. 

Pentru a crea conturile de utilizatorpersoanele juridice interesate trebuie a completeze formularul pus la dispozitie de SIC in vederea crearii contuluiPentru crearea conturilor persoanele juridice int resate trebuie sa transmita catre structura de compensare din cadrul CPPI prin SIC urmatoarele documente validate cu semnatura electronica calificata 

 • Copia certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului; 
 • Imputernicirea prin care: ridica/depune acte si documenteaplica se natura electronica calificatasemneaza olografutilizeaza SIC, gestion aza conturile de utilizator; 
 • Copia actului de identitate cu semnatura olografa a persoanei impute nicite pentru ridicarea/depunerea de acte si documenteaplicarea se naturii electronice calificatesemnarea olografautilizarea SIC, gestio area conturilor de utilizator; 
 • Aprobarea administratorului judiciar conform legii 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioarecand este cazul. 

Dupa verificarea datelor transmise de catre solicitant CPPI prin structura de compensare informeaza solicitantul in termen de 5 zile de la data solicitarii asupra validarii contului sau conturilor de utilizator sau asupra  eindeplinirii conditiilor pentru crearea acestuia.

 Persoanele juridice care au creat conturi de utilizator sunt responsabile de modalitatea de gestionare a numelui de utilizator, a parolei de access si a datelor introduse in SIC si trebuie sa comunice catre structura de compensare a CPPI prin SIC orice modificari intervenite privind persoana imputernicita si asu ra modului de organizare si functionare, in termen de o zi lucratoare de la data la care acestea au fost operate.

Informarea privind realizarea compensarii catre personae juridice compe satoare dintr-un circuit de compensare se face prin comunicarea prin intermediul conturilor de utilizator a ordinelor de  compensare de la data emiterii acestora. 

Data compensarii este considerata data de stingere a datoriilor si creantelor in contabilitate si se opereaza in toate documentele fiind consemnata in procesul verbal de compensareordinul de compensare si borderoul datoriilor stinse. 

Transmiterea informatiilor , aferente situatiei cu facturile scadente se face prin accesarea adresei web dedicate, publicata pe website-ul CPPI, prin incarcarea facturilor individual sau in fisiere de tip CSV/XML/XLS/XLSX.

Fisierele trebuie sa contina urmatoarele informatii:

 • Codul unic de inregistrare al persoanei juridice creditoare in format numeric; 
 • Codul unic de inregistrare al persoanei juridice debitoare in format numeric; 
 • Seria facturii in format alfabetic sau alfanumeric; 
 • Numarul facturii in format numeric sau  alfanumeric; 
 • Data emiterii facturii, in format de data calendaristica “zi.luna.an”; 
 • Valoarea  facturii ce urmeaza a fi platita/incasata de persoana juridical raportoare, in format numeric cu doua zecimale; 
 • Soldul facturii ce urmeaza a fi platita/incasata de persoana juridical raportoare, in format numeric cu doua zecimale. 
Recent Posts