Facilitati acordate angajatorilor pentru forta de munca in 2021

 In Noutati fiscale

Prin OUG 211 din 07.12.2020 Guvernul a dispus prelungirea aplicarii pana la data de 30 iunie 2021 a urmatoarelor facilitati:

1.    Somajul tehnic prevazut in OUG 30/2020 pentru domeniile de activitate prevazute de Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei prevazute la paragraful anterior, angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin 1468/2020 al ministrului muncii si protectiei sociale.

2.    Indemnizatia pentru profesionisti prevazuta de OUG 132/2020.

Alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, beneficiaza, din bugetul de stat, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

De indemnizatia prevazuta la paragraful anterior beneficiaza si avocatii a caror activitate este redusa ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta, daca in luna pentru care solicita indemnizatia au realizat incasari cu minimum 25% mai mici decat media lunara pe anul 2019, dar care nu depasesc castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020. Indemnizatia se plateste in baza declaratiei pe propria raspundere a avocatului privind indeplinirea conditiilor de acordare, pe care o transmite la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal.

Persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, beneficiază din bugetul de stat prin agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti de o indemnizatie lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, in baza documentelor solicitate de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.

Modelul cererii/declaratiei pe proprie raspundere in baza carora se acorda indemnizatia mentionata mai sus catre profesionisti a fost aprobat prin Ordinul Ministerului muncii si protectiei sociale nr. 848/2020.

Pentru indemnizația primita de profesionisti se datoreaza impozit pe venit, contribuțtia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca reglementata de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Calculul obligatiilor fiscale se efectueaza de catre persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevazute in Codul fiscal, asupra indemnizatiei brute incasate de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Pentru veniturile realizate in 2020, obligatiile fiscale mentionate mai sus se declara prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si se platesc de catre persoanele fizice beneficiare pana la data de 25 mai a anului urmator realizarii veniturilor.

3.    Masura privind timpul redus de munca pentru salariati (Kurzarbeit) prevazuta de OUG 132/2020

Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca al salariatilor cu cel mult 80% din durata lunara calculata prin raportare la durata prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

Reducerea timpului de munca în conditiile de mai sus se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare, lunar, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut lunar prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut lunar aferent orelor de munca efectiv prestate.

Indemnizatia este suportata de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta, din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indeplinirea de catre angajator a obligațiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.

Indemnizatia reprezinta venit de natura salariala si este supusa impozitarii si platii contributilor sociale, in conditiile legii. 

Pe perioada de aplicabilitate a masurii sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe perioada de aplicabilitate a masurii, salariatul beneficiaza de toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca sau in contractul colectiv de munca, proportional cu timpul efectiv lucrat.

Angajatorul poate dispune masura reducerii timpului de munca si poate solicita decontarea indemnizatiei daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) masura afectează cel putin 10% din numarul de salariați ai unitatii;

b) reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. In cazul angajatorilor din categoria reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.

Pe perioada aplicarii masurii, salariatii afectati de aceasta masura nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator.

Pe perioada aplicarii masurii, salariatilor afectati nu le poate fi redus programul de lucru in temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (somajul tehnic).

Acordarea de bonusuri, la salariul de baza, pentru structura de management a angajatorului, se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii.

In lunile in care se aplica reducerea timpului de munca, angajatorul nu poate initia concedieri colective.

In vederea decontarii sumelor, angajatorul trebuie sa depuna o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) copie a deciziei privind reducerea timpului de munca, semnata de angajat ca a luat la cunostinta;

b) balanta lunara de verificare, pentru luna anterioara aplicarii masurii si pentru luna similara din anul anterior;

c) un acord încheiat cu reprezentantii sindicatului din cadrul unitatii sau, in cazul in care nu exista un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, referitor la procentul din numarul de salariati pentru care s-a dispus reducerea timpului de munca;

d) lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie;

e) copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidentierea platii indemnizatiei.

Cererea de decontare si celelalte documente necesare se depun de catre angajator, in format electronic sau in format letric, pana la data de 25 a fiecarei luni pentru plata indemnizatiei din luna anterioara, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, precum si a municipiului Bucuresti, in raza careia isi are sediul social.

Prin OUG 220 din 31.12.2020 s-au prelungit de asemenea o serie de masuri in ceea ce priveste forta de munca dupa cum urmeaza:

1.    Pentru angajatorii care incheie contracte individuale de munca pe o perioada determinata de pana la 3 luni, pana la data de 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni, la alegerea angajatorului, se asigura decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a unei parti din salariu reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru o perioadă de lucru de 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

2.    Acordarea sumei reprezentand 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă acordată lucrătorilor zilieri, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, se va prelungi de asemenea pana la data de 30 iunie 2021.

3.    Ajutorul financiar reprezentand 50% din salariul brut dar nu mai mult de 2 500 lei se va acorda pentru fiecare somer angajat, timp de 12 luni, angajatorilor care, in perioada 1 ianuarie 2021 – 1 septembrie 2012, incheie contracte individuale de munca cu someri peste 50 de ani concediati in timpul starii de urgenta sau de alerta, din motive neimputabile lor si/sau tineri intre 16 si 29 ani inregistrati ca someri sau a cetatenilor romani incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor.

4.    Parintii vor beneficia de zile libere platite cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut, in perioada cursurilor online, pana la finalizarea anului scolar 2020-2021.

Departament consultanta
Especial Audit SRL

Recent Posts