Ordonanta de urgenta nr. 42/2020

 In Noutati fiscale

Ordonanta de urgenta nr. 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Prin OUG 42/2020:

I. Se modifica Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii de catre institutiile de credit in contextul COVID-19, si se acorda garantii de stat si subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari.
II. Se stabilesc conditiile privind schema de ajutor de stat sub forma de grant pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

I. Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii de catre institutiile de credit

Categorii de credite si limite de acordare

Programul consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, participant in program pentru una dintre urmatoarele categorii de credite, dupa cum urmeaza:

1. unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobânzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat.

– Valoarea maxima a creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investitii este de 10.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

• dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019; sau
• 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau
• o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

Din analiza noastra in aceasta categorie se incadreaza intreprinderile mijlocii definite conform Legii 346/2004, respectiv intreprinderi care au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

2. unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90% acordat unei microintreprinderi sau intreprindere mica:

• in valoare maxima de 500.000 lei pentru microintreprinderi;
• in valoare maxima de 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici.

in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

• dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019; sau
• 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau
• o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

Conform Legii 346/2004:

Intreprinderile mici sunt definite ca intreprinderi care au pana la 49 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane de euro.

Micro-intreprinderile sunt definite ca intreprinderi care au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane de euro.

Facilitati acordate prin OUG 42/2020:

• Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10.000.000 lei, in limita valorii cea mai mare dintre cele mentionate la punctul a;
• Pentru creditele de la punctul a si punctul b, Ministerul Finantelor Publice subventioneaza dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investitii in procent de 100% din bugetul Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale;
• Perioada de subventionare a dobânzii este de la momentul acordarii creditelor/liniilor de credit contractate dupa intrarea in vigoare a prezente ordonante de urgenta si pâna la 31 decembrie 2020. Subventionarea dobânzii se aproba anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 si pentru urmatorii 2 ani doar in conditiile in care cresterea economica estimata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza pentru aceasta perioada se situeaza sub nivelul cresterii economice din anul 2020.

Criterii de eligibilitate:

Beneficiarul este eligibil in cadrul programului daca indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

• sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii;
• nu se afla in dificultate respectiv:

– in cazul unei societati cu raspundere limitata si a societatilor pe actiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumatate din capitalul social in ultimii doi ani si mai mult de un sfert din acest capital in ultimele 12 luni, asa cum reiese din ultimele doua situatii financiare anuale ale societatii, fac exceptie start-up-urile care nu au nicio situatie financiara anuala depusa;
– in cazul unei societati in care cel putin o parte dintre asociati sunt tinuti nelimitat pentru datoriile intreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu in ultimii doi ani si mai mult de un sfert din acest capital in cursul ultimelor 12 luni, asa cum reiese din ultimele doua situatii financiare anuale ale societatii;
– in cazul societatilor in nume colectiv, in comandita simpla, in comandita pe actiuni, fac exceptie start-up-urile care nu au nicio situatie financiara anuala depusa; sau IMM-ul nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii: procedura de insolventa, procedura de executare silita declansata de organele fiscale si/sau alti creditori, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau concordat si nu indeplineste criteriile din legislatia nationala pentru a fi supus unei proceduri de insolventa la cererea creditorilor, conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii;

• nu se afla in litigiu, in calitate de pârât, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
• nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit;
• nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati;
• impotriva Beneficiarului nu s-a deschis procedura insolventei;
• prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii.

Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat.

• sunt eligibile conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;
• nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central. In cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului;
• depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pâna la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia;
• Sumele din creditul/linia de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investitii acordate cu respectarea conditiilor programului pot fi utilizate numai pentru finantarea capitalului de lucru/investitiilor, neputând fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului programului;
• Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de investigare si protectie.

Perioada de acordare

Durata maxima a finantarilor este de 72 de luni in cazul creditelor pentru investitii si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, in ultimul an de prelungire, sa fie rambursate in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Perioada si modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de institutia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia

Garantii si ipoteci

Intre Ministerul Finantelor Publice si F.N.G.C.I.M.M. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea finantarii prin credite bancare cu garantie de stat.

1. In cazul creditelor de investitii, garantia de stat este garantata cu ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate prin credit, precum si cu urmatoarele tipuri de garantii, dupa caz, proportional cu procentul de garantare:

• ipoteca imobiliara si/sau mobiliara constituita de beneficiari si/sau de terti garanti;
• ipoteca legala mobiliara asupra universalitatii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activitatii beneficiarului, inclusiv fondul de comert si stocurile;
• ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la institutia de credit finantatoare.

2. In cazul creditelor/liniilor de credit destinate finantarii capitalului de lucru, garantia de stat este garantata cu urmatoarele tipuri de garantii, dupa caz, proportional cu procentul de garantare:

• ipoteca legala mobiliara asupra universalitatii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activitatii beneficiarului, inclusiv fondul de comert si stocurile;
• ipoteca imobiliara si/sau mobiliara constituita de beneficiari si/sau de terti garanti;
• ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la institutia de credit finantatoare.

Alte prevederi

• Durata garantiilor nu poate depasi 6 ani.
• Pentru garantiile acordate se percep comisioane de risc.

II. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT SUB FORMA DE GRANT

• IMM-urile care au contractat unul din tipurile de credite prevazute la punctul a si punctul b prin Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate, si a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro.

Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Bancii Nationale a României valabil la data emiterii acordului de finantare.

• Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii si acvaculturii – se poate acorda ajutor de stat in urmatoarele conditii:

a) Sectorul pescuitului si acvaculturii

– ajutorul nu depaseste 120.000 euro pentru fiecare intreprindere. Toate sumele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
– ajutorul acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de ajutoare mentionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) – (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii.

b) Domeniul productiei primare de produse agricole

– ajutorul nu depaseste 100.000 euro pentru fiecare intreprindere. Toate sumele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
– cuantumul ajutorului acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;
– IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole cu conditia ca ajutorul de stat sa nu fie transferat partial sau total catre producatori primari, iar cuantumul ajutorului sa nu se stabileasca pe baza pretului sau a cantitatii produselor achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza.

In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea in mai multe sectoare carora li se aplica cuantumuri maxime diferite, intreprinderea in cauza asigura, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul ca pentru fiecare dintre aceste activitati se respecta plafonul aferent si ca, in total, nu se depaseste cel mai mare cuantum posibil.

PENTRU AMBELE AJUTOARE DE STAT DEFINITE PRIN OUG 42/2020 se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevazute de Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA detaliate la punctul I;
• nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate;
• nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
• nu se aflau in dificultate (conform punct I) la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;
depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pâna la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia;

Durata schemei de ajutor de stat:

• Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 31 decembrie 2020.
• Perioada in care se poate efectua plata grantului este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 31 martie 2021.

Alte prevederi:

• Ajutorul de stat sub forma grantului se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale si se vireaza lunar in contul FNGCIMM, pe baza situatiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de institutiile de credit pe propria raspundere.
• Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent in lei al sumei de aproximativ 161 milioane euro.
• Plafonul maxim de garantare este aproximativ 3,1 miliarde euro.
• Prin implementarea schemei se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maximum 40.000 de beneficiari.

Recent Posts