OUG 226/2020 prelungeste termenele pentru anumite facilitati fiscale

 In Noutati fiscale

1. Amnistia fiscala (anulare accesorii) prevazuta de OUG 69/2020 a fost prelungita pana la data de 31.03.2021.

Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie indeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate
prevăzută de lege până la data de 31 martie 2021 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) depunerea cererii de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

De asemenea, se poate beneficia de anularea obligațiilor accesorii si in urmatoarele situatii:

a) pentru obligatiile bugetare principale stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;

b) pentru obligatiile bugetare principale cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, în condițiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;

c) pentru obligatiile bugetare principale stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;

d) pentru obligatiile bugetare principale eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020;

e) debitorii care la data de 31 martie 2021 inclusiv au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea beneficiază de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

Pentru amânarea la plată, pana la momentul anularii, a obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, puteți depune notificare la organul fiscal competent prin care să vă manifestați intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

2. Eșalonarea simplificată a obligațiilor fiscale reglementata de OUG nr. 181/2020 se prelungeste până la 31 martie 2021 inclusiv

Orice categorie de contribuabili poate accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată, nu este necesară constituirea de garanții, dar contribuabilul trebuie sa indeplineasca, cumulativ, următoarele condiții:

a) sa depuna cererea până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu aiba inregistrate obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data declararii stării de urgenţă erau inregistrate astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

c) sa nu se afle în procedura falimentului;

d)sa nu se afle în dizolvare;

e)să aiba depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la plată – în situația în care se dorestei includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care s-a pierdut valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare.

3. Restructurarea obligatiilor bugetare prevazuta de OG 9/2019 se prelungeste pana la 31 martie 2021

Această măsură fiscală poate fi accesată de către debitori, persoane juridice de drept public sau privat și constă în restructurarea obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020, pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plată accesorii. De asemenea, puteți beneficia de anularea a maxim 50% din obligatiile bugetare principale dacă achitați pana la data depunerii cererii, maxim 15% din obligatiile bugetare principale datorate.

Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, contribuabilul, persoana juridica, trebuie să îndeplineasca cumulativ următoarele condiţii:

a) să nu îndeplineasca condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

c) să nu se afle în procedura insolvenţei la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. În cazul în care se afla în procedura insolvenţei şi doreste restructurarea obligaţiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la aceasta intentie, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasa din procedura insolventei;

d) să nu se afle în dizolvare;

e) să aiba îndeplinite obligaţiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

f) să îndeplineasca testul creditorului privat prudent.

În situația în care intentioneaza să beneficieze de restructurarea obligatiilor bugetare, contribuabilul poate depune la organul fiscal o notificare în acest sens, până la data de 31 martie 2021.
Cererea de restructurare a obligațiilor bugetare se poate depune până la data de 30 iunie 2021.

4. Rambursarea TVA cu control ulterior, este o masura temporara care va ramane activa pana la 31.03.2021

In prezent prin Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (OUG 48/2020) s-a stabilit ca taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.
Sunt prevazute si unele situatii in care aceasta masura temporara nu se aplica:

a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a OUG 48/2020, a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;

b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili și de contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:
(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
(ii) organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;

c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât cei prevăzuți la lit. b), care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:
(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
(ii) organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;
(iv) contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
(v) soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

5. Impozitul specific scutit la plata pentru trei luni in 2021

Persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor” datoreaza impozit specific conform Legii 170/2016.
Pentru anul 2021, contribuabilii mentionati la paragraful anterior, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 ianuarie 2021.

6. Se amana pana la 31 martie 2021 conectarea la distanta a caselor de marcat electronice

Reamintim ca si prin OUG nr. 181 din 2020 a fost acordat un ragaz pentru conectarea caselor de marca la ANAF fiindca amana aplicarea contraventiilor pana la 31 decembrie 2020. Acum, OUG 226/2020 prelungeste acest termen pana la 31 martie 2021.

Recent Posts