Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

 In Noutati fiscale

In data de 18 iulie 2019, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 589, Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi au fost abrogate urmatoarele: Legea 656/2002, Hotararea Guvernului nr. 594/2008 si Decizia Plenului ONPCSB nr. 496/2006.

Noul act normativ transpune doua directive europene si anume:
 • Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogarea a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului, precum si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015.
 • Directiva (UE) 2016/2.258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE, in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.
Spalarea banilor este definita la articolul 49 din Legea 129/2019, dupa cum urmeaza:
 • schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri, ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile, sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
 • ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
 • dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri de catre o alta persoana decat subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni;

Sanctiunea pentru spalarea banilor este de la 3 la 10 ani; tentativa se pedepseste, de asemenea. In cazul in care fapta este savarsita de persoane juridice, pe langa amenzi, instanta aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 136 alin (3) lit. a)-c) din Codul Penal.

In ceea ce priveste finantarea terorismului, legea face trimitere la art. 36 din Legea 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.

Principalele noutati legislative sunt:
 • La art. 5 se reglementeaza modalitatea prin care entitatile vizate vor raporta exclusiv Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor toate tranzactiile suspecte, sau care ofera motive rezonabile de a fi suspectate in privinta existentei elementelor constitutive a infractiunii de spalarea banilor. Pentru a se asigura in privinta clientelei lor, entitatile vizate au obligatia de a aplica masuri standard de cunoastere a clientelei, asa cum sunt descrise la art. 13.
 • Persoanele juridice au obligatia declararii beneficiarului real – adica sunt obligate sa depuna la Registrul Comertului, prin reprezentantul legal, o declaratie privind beneficiarul real al respectivei societati, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali al Societatilor. De la aceasta obligatie sunt exceptate regiile autonome, companiile si societatile nationale si cele detinute integral sau majoritar de stat. Nedeclararea beneficiarului real se sanctioneaza potrivit Legii.

Nerespectarea de catre administratorul care reprezinta societatea a obligatiei de inregistrare a beneficiarilor reali, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Procesul verbal de constatate a contraventiei se comunica Oficiului Registrului Comertului, in acesta fiind consemnat faptul ca nedepunerea declaratiei atrage dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii 129/2019, societatile inmatriculate pana la aceasta data, cu exceptia companiilor si societatilor nationale, precum si a societatile detinute integral sau majoritar de stat, depun prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, declaratia sus-mentionata.

 • Legea interzicea emiterea de noi actiuni la purtator si efectuarea de operatiuni cu actiunile la purtator existente. Legea prevede obligatia societatilor de a converti actiunile la purtator existente in actiuni nominative si de a depune la Registrul Comertului actul constitutiv actualizat. In vederea realizarii conversiei, detinatorii cu orice titlu de actiuni la purtator, sunt obligati sa le depuna la sediul societatii in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a Legii.
 • Legea 129/2019 reformuleaza reglementarile privind masurile de cunoastere a clientelei;
 • Se majoreaza sanctiunile, dupa cum urmeaza:
  • Pentru persoanele fizice, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), d) si g) din Legea 129/2019, se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 25.000 RON la 150.000 RON; contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 20.000 RON la 120.000 RON, iar contraventiile prevazute la alin. (1) lit.c), e) si f) se santioneaza cu avertisment sau amenda de la 10.000 RON la 90.000 RON.
  • Pentru persoanele juridice, contraventiile prevazute la alin. (1), se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda prevazuta la alin. (2) ale carei limite maxime se majoreaza cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Sanctiunile si masurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere si altor persoane fizice care sunt responsabile de incalcarea legii.

In situatia in care, oricare dintre contraventiile de la alin. (1) este savarsita de o institutie financiara, alta decat cele supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, si daca aceasta este grava, repetata, sistematica sau o combinatie a acestora, fara a fi savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune, limitele superioare ale amenzilor se majoreaza astfel:

 • pentru persoanele juridice cu 5.000.000 RON
 • pentru persoanele fizice cu 50.000 RON

 

 

Recent Posts